21-05-2018

 

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH

& XÃ HỘI

TRƯỜNG ĐH SPKT VINH

Số:     /CV-ĐHSPKTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

     Vinh,  ngày       tháng  3  năm 2018

 

Kính gửi:     Các cơ sở  giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức,

  cá nhân tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

 

     Hiện nay, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyển từ nhiều nguồn khác nhau và nhiều người chưa được bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và kỹ năng nghề, vì vậy, họ chưa đạt chuẩn theo quy định.

     Trong năm 2017, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề đạt chuẩn cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở các cấp độ đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

- Đối tượng bồi dưỡng: Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ có nhu cầu trở thành giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Chương trình và thời lượng:

TT

Chương trình bồi dưỡng

Thời lượng

Ghi chú

1

Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học

300h

 

2

Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên dạy cao đẳng nghề, giáo viên dạy trung cấp nghề

400h

 

3

Bồi dưỡng NVSP cho giáo viên dạy sơ cấp nghề

160h

 

4

Bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên và người dạy nghề cho lao động nông thôn

40h

 

5

Bồi dưỡng kỹ năng dạy học tích hợp cho giáo viên dạy nghề

40h

 

6

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ quản lý dạy nghề

40h

 

7

Kiến thức kinh doanh và khởi sự doanh nghiệp

40h

 

8

Đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật nghề nghiệp theo tiếp cận năng lực thực hiện 

40h

 

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu của từng đơn vị.

 

2. Về bồi dưỡng kỹ năng nghề

- Đối tượng bồi dưỡng: Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ có nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng nghề

- Các nghề và thời lượng:

TT

Tên nghề

Số lượng HV/lớp

Thời lượng (giờ)

Ghi chú

1

Cơ điện tử

15 -20

160 - 480

 

2

Điện công nghiệp

15 -20

160 - 480

 

3

Điện tử công nghiệp

15 -20

160 - 480

 

4

Chế tạo thiết bị cơ khí

15 -20

160 - 480

 

5

Cắt gọt kim loại

15 -20

160 - 480

 

6

Hàn

15 -20

160 - 480

 

7

Công nghệ ô tô

15 -20

160 - 480

 

8

Quản trị mạng máy tính

15 -20

160 - 480

 

9

Lắp ráp và sửa chữa máy tính

15 -20

160 - 480

 

 

- Địa điểm: Tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu của từng đơn vị.

Sau khi học tập, người học được đăng ký đánh giá kỹ năng nghề quốc gia ở các cấp trình độ đối với các nghề Điện, Điện tử, Cắt gọt kim loại trên máy CNC, Công nghệ ô tô, Hàn, Tiện, …

Nếu các đơn vị, cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng, đánh giá kỹ năng nghề đề nghị lập danh sách đăng ký gửi về Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, số  117, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Thủy, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, số điện thoại: 0383.564.709, 0983.313.424, email:  trungtamdtbdktv@gmail.com. Rất mong được sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Lưu VT, TTĐTBD.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

TS. Phạm Hữu Truyền

Tin tuyển sinh

Thông tin tuyển dụng

Danh mục ngành nghề

Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh...

Nghiên cứu khoa học

Tối 31/5/2018, tại trường Đại học Công nghiệp Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" năm 2018....

Top